За мен Участие в ЕП Публикации Въпроси Екип Контакт
BG | EN
Новини
Информация
Омбудсман
Европейски фондове и проекти
Галерии
Възможности за работа
Връзки
 
 
Всички права, текстове, снимки и видео материали, са запазени и правата принадлежат на Биляна Раева.

Можете да ползвате материали от сайта при следните условия.

web design Zoom Deisgn
powered by
creativedesign.bg

328 проектни предложения постъпиха по първата процедура по ОПАК


328 проектни предложения получи Управляващият орган на Оперативната програма „Административен капацитет“ по първата открита по програмата процедура – „Развитие на структурите на гражданското общество – ефективност и професионализъм за постигане на партньорство с администрацията и съдебната система“. Срокът за кандидатстване изтече в 16.00 часа вчера, 20 ноември 2007 г.

Общо 7 млн. лева са предвидени по тази процедура, като минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за всеки проект е 100 000 лв., а максималният – 400 000 лв. За тази процедура не се изисква съфинансиране от страна на бенефициента. Продължителността на изпълнение на проектите трябва да е до 18 месеца. Бенефициенти по тази процедура са неправителствени организации (юридически лица с нестопанска цел в обществена или частна полза) и социално-икономическите партньори (представителните организации на национално равнище на работодателите и на работниците и служителите).

Оценителна комисия ще разгледа и оцени получените проектни предложения и до края на годината ще бъдат сключени първите договори с одобрените бенефициенти. Оценителната комисия ще работи по строго определени правила, публикувани на сайта на ОПАК (www.opac.government.bg).

Оценителната комисия по процедурата се състои от седем членове – експерти в областта на Структурни фондове, специализирани обучения, управление на човешките ресурси, информация и публичност, разработване на наръчници и анализи и др. – и двама наблюдатели – експерт предварителен (ex-ante) контрол и експерт от Агенцията по обществени поръчки. Едно от главните условия към всички тях е да не се намират в конфликт на интереси с някой от кандидатите, подали проектни предложения по тази процедура. Ако при разглеждане на списъка с организациите по време на първото заседание на комисията, се окаже, че някой от членовете не отговаря на това условие, той автоматично напуска комисията и неговото място се заема от резервен член.

Всички членове на Оценителната комисия подписват Декларация за безпристрастност, поверителност, липса на конфликт на интереси, липса на свързани лица и липса на йерархична зависимост. Ако в хода на процедурата за някой от членовете се появят такива обстоятелства (напр. когато при отварянето на документите на кандидата станат ясни неговите партньори при реализацията на проекта), той е длъжен да обяви това и да прекрати участието си в комисията, като неговото място се заема от резервен член.

Комисията заседава и взима решения в пълния си състав, а оценката на всяко проектно предложение минава през три етапа:

1. Оценка на административното съответствие.

Тя включва ясни критерии по отношение на вида на представените от кандидата документи (напр. дали са попълнени всички полета във Формуляра за кандидатстване, дали документите са окомплектовани според изискванията от Насоките за кандидатстване, дали са налице подкрепящи документи за актуалното състояние, счетоводен баланс и др.). За всяко проектно предложение в специална таблица комисията отбелязва „да“ или „не“ за всеки критерий. Проектните предложения, които не отговарят на някой от критериите за допустимост, отпадат от по-нататъшно разглеждане.

2. Оценка на допустимостта.

Изпълнението на всеки критерий, включен в тази оценка, се отбелязва с „да“ или „не“ на базата на посочените в Насоките за кандидатстване изисквания. Тук се включват критерии по отношение на допустимостта на кандидата (дали той и неговите партньори са допустими бенефициенти по съответната процедура) и по отношение на допустимостта на проектното предложение (дали е в рамките на изискването на максимален и минимален размер на финансиране, дали продължителността е в рамките на обявеното изискване, дали дейностите са допустими и др.). Тази оценка също се прави при пълен състав на комисията. Проектните предложения, които не отговарят на някой от критериите за допустимост, отпадат от по-нататъшно разглеждане.

3. Оценка на качеството (техническа и финансова).

Тя включва критерии за това дали кандидатът има опит в управлението на проекти, разполага ли с необходимия човешки ресурс и техническо оборудване, доколко проектното предложение съответства на целите на ОПАК и на конкретните нужди на целевите групи, подходящи ли са предложените методи за изпълнение на дейностите, съдържа ли проектното предложение дейности за информация и публичност, обосновани ли са предложените видове разходи в бюджета, има ли устойчивост на очакваните резултати и др.

Оценката на качеството е обособена в раздели, като отделните компоненти от всеки раздел се оценяват с точки от 0 (лошо) до 5 (много добре) в зависимост от степента на съответствие на проектното предложение. Всеки член на комисията попълва оценките в индивидуална таблица, като крайната комплексна оценка се получава въз основа на средноаритметичната стойност на оценките на всички членове. Проектни предложения, които по Раздел 1 от Оценката на качеството (Критерии по отношение на бенефициента), получат общ среден резултат по-малко от 9 точки, биват отхвърлени. Ако общият среден резултат по Раздел 2 (Съответствие и обосновка) е по-малък от 12 точки, предложението също бива отхвърлено.

Проектите, които успешно преминат и трите етапа на оценяване, се класират по низходящ ред на получените точки. За финансиране се предлагат проектите, получили най-голям брой точки, до изчерпване на общия финансов ресурс по тази процедура – 7 млн. лв. Управляващият орган на програмата няма право да изнася публично информация за кандидатите, чиито проекти не бъдат одобрени, но е задължен да ги информира писмено за причините за решението в срок от 30 работни дни от взимането на решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Списъкът с проектните предложения, преминали успешно оценяването, ще бъде изпратен в Министерството на финансите за проверка за припокриване или двойно финансиране на дейности по други европейски програми или за наличие държавни помощи. Проект, за който проверката установи наличие на някое от горните обстоятелства, отпада от списъка с предложените за финансиране по ОПАК проекти и в този списък се добавя следващият по реда на класиране, останал дотогава „под чертата“.

След приключване на процедурата по оценяване в сайта на ОП „Административен капацитет“ (www.opac.government.bg) ще бъде публикувана информация за всички одобрени проекти – име на проекта, бенефициент, финансиране, срок на изпълнение. В унисон с политиката на МДААР за прозрачност и отчетност централно място в сайта заема специалната „Търсачка на проекти“, където в хода на изпълнение на програмата ще бъде публикувана подробна информация за процеса на реализация на всеки от получилите финансиране проекти и на резултатите от тях.


Language

Show in English language

Мета данни

Темата е публикувана в 21.11.2007 в 11:17 в категория България, Новини. Можете да следите за нови коментари по нея с помощта на RSS 2.0 синдикиране. Можете да напишете коментар (моля прочетете какво пише над бутона "изпрати" и не изпращайте един и същи коментар няколко пъти, понеже същия се задържа за одобрение), или trackback от вашия сайт.

Коментирай?

Коментарите са валидни само след въвеждане на ансти-спам цифрите.
Коментарите се задържат за одобрение.
Правила за коментиране