За мен Участие в ЕП Публикации Въпроси Екип Контакт
BG | EN
Новини
Информация
Омбудсман
Европейски фондове и проекти
Галерии
Възможности за работа
Връзки
 
 
Всички права, текстове, снимки и видео материали, са запазени и правата принадлежат на Биляна Раева.

Можете да ползвате материали от сайта при следните условия.

web design Zoom Deisgn
powered by
creativedesign.bg

<!–:BG–>Каварна съ��ира държавен и европейски елит на конференция за вятърн��т�� енер��ия<!–:–>


„Развитие����о на ��е��р��енергийни паркове в Бъ��гар��я – ��аедно с оп��зване на приро��ата����� – Това е ��емат�� на кръгла маса, ��оято ще се състои ��нес в Кав��рна. Орга��и��атори на форума са Е��ропейският парламент в лицето на евродепутата Биляна Раева, о��щина Ка��арна и н��йни��т кмет Цонко ��онев и Асоциацията на прои��водителите на еколог����чна енергия в България. Ев��оп��йската комисия също из��раща свой представител на сем��нара – ��ова е ��ндрас Деметер – съветник към генерал����а дирекция ����олна среда.
Българс����ата държа��а ще бъде представена от ��ини��търа на икономиката Петър Димитров, м����нистъра на държа��ната администра��ия Никола�� Ва��илев, експерти и д����ектори на дирекц����и в министерс��вата на енер��етиката и на околната среда и водити����. Уча��тие в семинара са потвъ��дили о��новните природозащитни организации в ��ъ��гария, у��ени, еколози, орнитолози.
Кр��глата маса е посвете��а на необ��од��мост��а ��т дългосрочно развитие на вятърната еле��троенергия в ��ълга��ия в съответс��вие с изпълнението на по��тав����ната от ЕС цел за о��игур��в����е на 16 % от енергията от възобн��вими ��зточници до 2020 г
Фору����ът в Каварна е пъ��в�� по рода си опит в Бъл����ария да се сл��жи начал��то ��а диалог меж��у дъ����ж��вн���� институции, ��реддставители н�� Европей��кия парламе��т и Европейската ��омисия, мест��а власт, неправителст��ени еко��огич��и организации и ��роизво��ители на възобновяеми източни��и на ��нер��ия �� по-������онкретно – в��троенергийни парк��ве.
.Пр��изв������дс��во��о на еколог��чно чиста��а енергия е нов�� ���������� страна���� дейност. Това е причината участ��ици����е в н��я да ���� сб��ъскв��т с т��удности и нер��зб��р��не. Съз��ава ��е представа, че използвянето на вятър�� за добиване на енергия е в конфликт с опазване н�� природ����а, като приме�� ����есто ��е дават ветроене��гийни паркове около нос К��лиакра. Всички те се слагат п��д един знамена��е��, н��зависимо от ф��кта, че те изпълняват по ��азличен нач����н законовите изис����вания.
Доклади по всички ��ези теми ще изнеса�� експерти от министерств��то на енергетиката. Учени от БАН и орнито��ози ще за��ознаят с��минара с резултатите от едногодишния орнитологичен мони��оринг на ��ос Ка��иакр��, както и с дей��ости����, които инвес��итор��те предприема�� за опазван�� на би��логичното р��зноо��раз��е на нос Калиакра. Природо��ащ��т��ици и м��������но��о население ще могат да кажат мнени��то си в дв��часова ди��кусия. Кметът на Кава��на Цо������ко Цонев ще изрази гледната точка на населението от района за вятърнит�� па��кове в райо��а ��а Калиа��ра.
В к��ай��а сметка, форумът иска да постигне разум������н бала������с на интересите на всички страни – инве��титори, природозащитници, държавни институц��и, местна вл��������ст, насе��ение, ��ато се опита да о��едини или поне да о��общи разл��чните гл��дни точки в това о��ношение.
Ка��о резултат от кръгла���� ма��а се очаква да се постави на��а��о на по-широка ��иск��сия за изработван�� на практически насоки за проектир��не��о, изграждането и експлоата����ят�� на в����тро����не��гийните паркове у нас. Ф��румът щ�� предло��и ��зработването на под��бе�� до��умент.


Language

Show in English language

Мета данни

Темата е публикувана в 19.06.2009 в 10:21 в категория България, Новини. Можете да следите за нови коментари по нея с помощта на RSS 2.0 синдикиране. Коментарите са изключени.

Коментарите по темата са изключени.