За мен Участие в ЕП Публикации Въпроси Екип Контакт
BG | EN
Новини
Информация
Омбудсман
Европейски фондове и проекти
Галерии
Възможности за работа
Връзки
 
 
Всички права, текстове, снимки и видео материали, са запазени и правата принадлежат на Биляна Раева.

Можете да ползвате материали от сайта при следните условия.

web design Zoom Deisgn
powered by
creativedesign.bg

<!–:BG–>КОНЦЕПЦИЯ ЗА Р��ЗВИТИЕ ��А НДСВ<!–:–>


Аз, Биляна Раева, подготвих тази плат��орма, не защото ��мятам, че имам ну��нит������ кач����ства и съм достойна да бъда ли��ер н�� НДСВ, а за да повди��н�� по този начин в��просите, касаещи вси��ки нас, к��ито вси��ки си задав��ме, н��е, членовете и симпатизантите на НДСВ.

Н���� смятам, че ще м��жем да намерим по-достоен Лидер от дос��гашни��, Негово Величество Симеон Втори. Осно��ната задача на пр����дсто��щия к��н��рес ��поред мен, е не толкова да определи Л��дера, ����лкото да вз��ме ��ешение за спр��вянето с проблемите ни вътре в Партията. Смят��м, ч���� не ��оста определя правото и желанието ��а р��бота, а чувството за отговор��ос�� и принадлжност к����м ��дна общн��ст и едн�� кауза.
Като чове��, з����д����лже�� на всички в��с, за тов��, че пре���� две години вие, членовете на Н����СВ и симпатизант��те на нашата кауза, ми се доверихте и ме н��прави��т�� с гласове��е си пър��ият избр��н евродепута�� на НДСВ, ��и позво��явам да зада�� някои от въ��рос��те, с кои��о ��мах възможността да се ��апозная по време на мандата си.

Благодаря Ви!

Можете да изтеглите цялата конце��ция от тук – DOC, PDF.

КОНЦЕПЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА Н��СВ

От създа��ането си НДСВ е дясно-ц����нтристка пар��ия, която изпо��ядва идеята за ефективно съчетание на консер��ативните и либерал��ите идеали със со��иална анг��жир��ност. НДСВ пост��вя на първо място ли��ността и семей��твото и ��кценти��а върху прав��то н�� сво��о����а пазарна инициатива.

„НДСВ и занапред щ�� залага на тъ��сенето на ������око обществено с��гласие по на����о��алните каузи. Само така��а прагматична и раз������мна пол��тика носи ��а хората усещането з�� дългосрочна стабилност и баланс в обществените процеси. Как��о и досега ще п��одължим да защитаваме добрите политики и ще бъдем о����зиция на лошата инерция �� управлението. ����Д��В има волята, куража �� компетентността да работи за превръщанет�� на Б��лгария в страна, �� коят�� ��спяват почтените, работливите и предприемчивите. Днес, повече о�� всяког��, трябва да работим за ��иво�� по европейски правила, които дават възможности ��а вси��ки и изискват отговорност о�� всеки.“

З�� да имаме с��лата да продължим ����ов��, к��ето о����������тоявах����е през последните осем г��дин��, НДСВ трябва да с�� ук��еп�� к��то партия и като орган��зация.

УКРЕ��ВАНЕ НА ОР��АНИЗАЦИЯТА

На този етап, най-важното решение пре�� нас е как ��е се структурираме вътре �� Партията, защото там са най-го��емите ни ��ро��леми. От н��правената равносме����ка след резултатите от изборите през лят��то на 2009г. се вижда, че основния�� пропуск е в липсата на редо��на и п��яка връзка между ��ентралното ръково��ство, представит��лит�� 
в ��зпълнителната вла��т и местните структури. Проб��ем��, които досега мнозина знаеха, и ��оито от сега нататък трябва да се решават ���� участието на областните структури.
Как��о се случва в Европа или в столи��ата е от несъществено значение по мес����, к��га��о чл����н��в��те там не ���� з��ч��тени и единствени��т п��т когато виждат извес��ните лица на ��ДСВ, или хора, избрани с мандата на този р��йон �� ��о време на предизбо��ни агита����и. Посещението на някой от ръководството бе смята��о за знак, че с����тв��тният обл��стен коорд��натор или друг от местно��о ръководство се ползва �� доверието на централата.

Пр���� задълбочен поглед на вътр��шните проблеми се констатира явн�� отдалечаване на п����ртия��а от местните ��������труктури. Оказа се, че Н��СВ не е п����исъств��ло в някои от ре����ионите, не са решавани конкретни проблеми на ��зб��рателите по места. Об��ото усещане е, че нашите членове и симпатизан����и са изоста��ени �� т��рс��ни само по в����еме на избори.

Въпреки това, много от тя�� ос��ан��ха сред нас. И оч��кват да видят ����ромяна. Повече уваже��ие, и най-��еч��, че ре��ени��та, които се вземат зави����т от тях, а не се налагат ��тгор����.

От началото на 2008 година НД��В зап��чна работа по разширяване на правомощията на мес������ни��е струк��ури, линия, която смятам, че е за��ължително да бъде прод��лже��а и доразвита.

Актив����стта и възстановяването на дов����ието към парти��та ни зави��и ��т въз��ожността ����а ме��тните ����труктури да имат редовен �� бли����ък контакт с ръководството, к��кто и да бъдат в състояни�� да участват ������в формирането на политиката на НД��В.

Тази възможност се реа��изира чрез Нац��он��лният Съ��ет (НС), ко��то е ��ръзката между По����ит��ческото ръководство и местн��т�� структури. До то��и момент, л��псата на реално действащ Н�� е пречка за ��а��отата на парти����а, тъй като н�� е пре������ост��вял в����зможност мн��нието и нужд��те на областн��те стр��кт��ри д�� са бъдат взети предв������д. За да ��ъде о����еративен, НС трябва да се свиква редовно. Спор���� ��става, това е на 3 месеца, но в сегашната ситуация, ще се наложи и п������-ч��с��о, дори по веднъж в месеца. НС е добре да приема решенията на Политическия съвет, за да има легитимността да осигурява тяхн��та приемственост п�� места.

Участие във формирането н�� ��олитиката на пар��ията с�� ��еализи��а чрез Полити����еския съвет. Докато в централ����та, членството в него се възприема по един начин, ��о за хората от с��раната, това е ��ажно за само��увстви����о на цяла��а ��м ������руктура. ��атова в следващият Политически съвет, половина��а от членовете е целесъ��бразн���� да бъдат от страната. Това �� начина информацията да стиг�� по-бърз�� до ��сич��и.
За повече види��ост Пол����т��че��кият Съве�� е желателно д�� се събира на изнесени ��аседа����ия из ����траната. Това им�� своет�� значени�� за разпознав��ем��стта ни и за доверието. Ко��ато хората вижда�� известни личности на живо, м��гат ��а общуват с тях, и най-вече, когато не е по избори, ��ова се запомня.

Пред��едател и ��аместн��к-председа��ели
Ре��овн��то присъствие на Председателя и заместни��ите му �� обл����стите е задължително. О��обено вн��мание тря����а да се отдели на пр����грани����ните и по-отдалечените общини. За да има действителна връзк�� с ръково��ството на Партията, т������ е желате��но тези посещения ������а са от порядъка веднъж годишно във всяка о��щина на ��редсед��теля, а за заместниците ��о повече.

Местни избор�� 2011
О��������вната ни цел е да се ��одготвим за ме��тни из��о��и 2011г. с ��озиции и к��н��идати пре��вари��елно и��лъчени от м����тни��е ни организации, нал��жени като ����аши кандидати и подкрепени с ��сички ��ъзможни с��едства за кампа��ият��. Н��обходима е ясна формулировка ка������во представяне гони НДС�� на тези избори и как ще го постигне��. Д�� този момент, НДСВ систе��ат��чно подценява ме��тните избори. Не се привлякоха нови хора ��о места и не се ��твори ��ироко ветрил��то на н����ви хора в структу����ите на НДСВ по м��ста. Го����ям наш пропуск е, че до този ��омент не сме обръщали дос��атъчно внимание н���� нашата актив��ост в работат�� на об��инските съвети. Не сме вземали участие в заседа����ията, къде����о да пред����тавяме на����ите мн����ния и позициите ни за решенията вземани в ме��т��ите парламенти.

Факт е, че във всекидневието, наб����лелите проблеми на хора��а се решават по-често на общи��ско ниво, отколкото на национално. Имен��о затова, интерес преди����виква по-голяма с����епен ре��енията на е��ин или ����руг въпрос на местно ниво, отк��лкото държ��в��ите пр��блеми, ко��кото и зрелищн�� да са т����. С малки изключения в опреде��ени ��бщи����и, липсата на наш�� п��з��������ия по местните въпр����си, ни обезлича������а по гр����довете. Про����емите �� ко��т�� се заема��е тряб����а да и��ват от ежедневи��������о ��а хора��а, да бъдат познати и ����ка да бъдем разп����зна��и като п��рт��я, целяща подобряването на жизнения ст��ндарт и ос����уряваща условия ��а развитие.

Личности
Пропуск в минало��о е и че парти��та ни не се обръща достат����чно често към един от ��ай-��спешните еврокоми��ари, чийто политическа кариера и авторитет е национален капитал. Няма дру�� българин с т��кова високо ��ризвание досега както Меглена Кунева, и ��ъдето и да се реализира т��, ние трябва да по����ва��е нейнит�� з��ания, съве��и ���� контакти. Да н�� забравям�� �� за друг��те успешни ли��нос��и на НДСВ к��т�� Иван Искров, Тодор Костурски, Марияна Костадинова, Тодор Николов, Цв��та Марк����а и много др. ��а различни нива които трябва да бъдат ангажи��ани. Все пак те са ресур�� с потенциал.
От друга стран����, лицата на НДСВ, ��азпознаваеми в на��ионален мащаб са дале���� от х��рата, ������ наши лич��о����ти по ме��та тепърва трябва да съз��ава��е. Именно ����атова, трябв�� да използваме авторитета на ут����рдени��е наши ��редс��ав��тели за изграждане на обли�� н�� партията ни п�� мес��а �� тях��ото лично учас��ие и подкрепа на мес����ите ни кандидати за избори 2011г. от най-ранен етап.

ФИНАНСИРАНЕ

Финанси��а��ето в този момент е р��ш��ващо. НД���� трябва да има партиен ��фис по възможност ��ъв всеки гр��д /община/. Годишната ��убсидия на НДСВ, е знач��те��но по-ни��ка от преди, но позволява д�� се направи реален ��инансов разчет за издър����ане����о им, ко��бин����ра��о с допъ����и��ел����и източ��ици ����дпомагащи дейно��т��а:

����ред��тавители във вла��тта
Като е��родепутат, избират��лният ��и регион бе цяла Българ��я. ��а две години, инициирах създ��ването ��а 12 и��формационни офиса в стран��та, които ��рганиз��раха минимум един път на месеца срещи с гражд��ни, кръгли мас��, кон��еренци��, обучения, и други инициативи, опред��������ни от ������кипите по място. В този мандат НДСВ има вече д��ама представители в Европейския ��арла��ент, които могат да подпомогнат д��пъл��ите��но организиран�� и финансиране на ��ер����приятия по ре��ионите – семинари, обучения, посещения на гр��пи от кадри на НДСВ в Брюксел и т.н. Нека не забр��вяме, ч�� ��е сега са единствените ��и п��едставители въ�� властта – Евр����ейската, и са наши ра��отници, ��������здигнати �� на�� мандат, за ��оито все��и един от нас е работил у��ърдно. За да можем ���� се въз����олзваме от това наше присъствие на Европейската политическа сцена и респективно в България, трябва да ре��лизираме тяхната позиция ефектив��о.

Членове
Н�� ��ленската маса ще ��е ра��чита реално ��а рабо��и ��а НДСВ по време на изб��ри и в пе��иод к����гато няма избори. Това означава, че лин��я��а е – изг��аждане ��а пар��ия от ����дерен ��ид, у��ачен за ��ългарските услови�� – ��труктури с влияние, търсен������ на широка обще��твена подкрепа. Ние �������� работ��м за привличане на нови хора.

СЪТРУДНИЧЕСТВО С НЕПРАВИ����ЛСТВЕНИ ОРГАНИЗА��ИИ И ПОЛИТИЧЕСКИ Ф��НДАЦИИ

През г��дин����те, фондация ������ридрих Науман бе неотменно в ��одкрепа на дейността ��������и, както на це����тралната, та�������� и на младежк��т������ структура. Въпреки то��а, ��ъзможностите, които тази о��ганизация ��редоставя ��а сътруднич��ство в национален, регионален и европейски мащаб не бяха използвани оптималн������.
Иниц��ативата тр��бва да и����ва в много по-го��яма част по п����дложе��ия от м��стните структури и ��ладеж��ата органи��ация, а ръко��одството да д��ва възможности ��а ��еали����ция.

НДСВ ще включва представители ����а НП��-та във вси��ки свои ин����иативи от по-ши��ок формат. Сътрудн��чест��о в областта на осъщ����твяване на иде�� по европейски п����грами, обучения на ��лади хор�� в тов�� число включването им в реализация н�� п��������ое��ти.

МЛАДЕЖКА ОРГАНИЗАЦИЯ
Под����твителна на к��дри на НДСВ, сле����ващо п����кол��ние уп��авлен����и, лидери, политици, ��кспе����ти. Нека не се сещам���� за тези, които са нашето бъдеще само по време на избори а създадем платформа за ранно гражданско с��знание, опре��еляща и въ��можн��стт�� на младежите за ��ълноценно участие в ��олитическия �� обществен ж����вот на ст��ана��а.

ПАР��ИЙНАТА КАУЗА

Анали��ът на резултатит�� от изб����ри 2009г. ��оказа с��що така, че е ��ео��хо��има значително ��о-категоричната центристка ид��нт��фикация на партият�� с оглед подг��товката и резулт��та от мест��и����е и����бори през 2011г.
��ова е кауза разп��знаваема и разбир��на от всички наши сим��атизанти и ч��енове. Нашите структури с��ят��т, че трябва ��а имаме много по-ясни и отчетливи позиции по в��ички в����проси и з�� да бъде ����е шир����ко припознати в ��артията, тря��ва да ��ад��м възможност на чл��новете ни да ����редстав��т своите предложения за политика��а, коя��о НДСВ ��е води от т��к нататък. Н��СВ ще спечели, ако решенията свързани с пътя ��а ����еализа��ия на це��ите са взети к��лективно и се припозн��ват от всички наши членове.

��ъковод��твото на партията не е награда, а отговорност и задължения. ��редс����ателят и негов������те заме��тници тряб��а да с�� н�� ��азположение на всичк��, които са ги избрали. Пре��седате��ят е лицето натова��е���� със задължението ���� изказва и от������ояв�� мнението и решенията на Партията.
Делегатите �� чле��овете на НДСВ са те��и, които решават.

Пози��иониране на Партията в сегашните политически условия в България.
Прием��м идеята ��а ��оломо�� П��си, за��тъпе����а �� развита от Никол��й Василев за правите����тво в сянка. За да постигнем добри резулт��ти, трябва да про��ъл��и�� създад��ната експ��ртност в ръков����дството на НДСВ – спец����лизирани ко��исии по секто��и и рес��ри.
З�� да гарантираме място на ��ДСВ в следващият м����д��т за управление обаче, въпросът на който ние т��ябва да имаме о������вор е: „Ка��ъв е нашият контакт с��с сегашното пра����телство на дър��авата?“. ��о този въпрос принципна п������ция ням��. Ние трябва да ��ешим в��з основата н�� конкрет����и дого��о������и з�� ������олитиката на действ��щият Каб��нет, д��ли ����ме активна и добре органи��ирана оп��зиция, или ��ато извън парламентарен партньор. Ние трябва да покажем собственото си лице – о��н��шението на НДСВ ����м прав��телството, към ����ругите партии, и към пр��лагането ��а ��онкрет��и ��олитики. За създава��ето на такава наша позиция се ну��даем от отдел за Анали��и и прогнози, който в ��яс��а връзка с работата ����а секторните комисии и ст����уктури��е ни по региони ще помага в изработването на политики���� ни за местно дейс��вие.

НДСВ ��частваше ос��м годи��и в у��ра��ление��о, оцен��ата на ����аши��е структури ����а начина на уча��тие в тройната коалиция, толерантн��стта и пози��ивната кампания не позиционираха добр�� НДСВ. Толерантността пред������предели ����зултатите от изборите.
Мой лич��н недостатък е, ч�� не с��м б��ла в досегашното ръководство на парти����а, нито в досегашното ��правление на ст��аната. ��п��та, к����то съм ��ат����пала идва от работа в държавната адми��и��трация, двугодишен мандат като първият избран евродеп��тат на НДСВ, както ������ две истински успешни битки за ��вроп��йския Парламент в ��ай-трудните за НДСВ годин�� – 2007 и 2009.

От създаван����о н�� ��ДСВ, вс�� повече п��едст����вителки на нежния пол полу����и��а ш��нс за реализация в политическия и ������бществен живот на страната ни. Изключителната зас��уга з�� това �� на ��В Сим��он ��тори. Политиката ��а равни в��зможнос��и е запазена мар������ ����а НДСВ, ����оято ние трябва ����а доразвиваме и укрепваме �� зан��пред с помощта на дами����е, отстоели в многобройни битки и ��зпитани�� доказали, че к����чествата опре��елят резултатите: ��ег��ена Куне��а, Хрис��ина Х����истова, Гергана Паси, Камелия ��ас��бова, Анелия Мингов��, Антония Първанова, Марина Дикова ���� в��ички, които са б��ли ������инистърки, ��ленове на ръководството на НДСВ, пред��еда��елки на ко��иси�� в НС, к����кто и м��ого други, които е трудно да се изброят в рамки��е на един документ.

Позициониране н�� НДСВ в сегашните политически ��с��о��ия в Ев����опейския съюз �� н�� м��ждународна сцена
НДСВ ��м�� двама представи��ели в Европе��ския парламент, в ��ретата по големина група (АЛДЕ), имаща знач��телно ��лия����е при ��пределянето на политиките в ЕС. В новият мандат, Г-��а Първанова беше избран���� за заместни����-пред��еда��ел на А��ДЕ, което по����ачва още повече значимостта на присъс��вието ни на ев��опейско ниво.
НДСВ е член на Европейскат�� пар������я на либер��лите, де����ократи��е и р��форматорите (ЕЛДР), където канд��дат ��а за��естник-пр��дс����ател, разп����знат и ������важаван от ��олегите ни в Е��р��па е г-н ��лия Лингорски. НДСВ е също та������а а��тивен член ���� на Свет��вния либерал��н алианс.
Ка����и с�� послан����ята на НДСВ към ��ези орга��изации? Какви са позициите на НДСВ в Евро��ейски���� ����арламен��? Как п��едставяме Бъ��гария на тази ����цена?
Ос��овнит�� в��пр��си, ко��то вълну��ат Европа и с��ета са икон��мика, околна с������еда, пазар н���� труда и фунцио����ране на п��авото. НДСВ защитава позицията за ефективно пазарно стопанство и развита соци��лна ��олитика, ��ъдето ��изнесът ���� нуждае от повече прозрачност и по-����алко административн�� пречки, а развитието на пазар��ата ��кономика �� тясно о����ърз��но и строго по��ч����не����о на правилата на опаз����ането н������ око��ната среда �� с��здаването на конкурентн�� зелена ��кономика.

Вяр��ам, че Б��лгария, като ��трана чл���� н������ ЕС, би трябва��о да учас��ва в изграждането на политически конс����нс��с сред развиващите с�� ����ви държави членки. По този начин ще полу��им и по-го��еми шансове да ��еали��ира������е со��ствените си интереси, като например, увеличаване на квотите за парн��ков��те емисии, ��убсидии��е в селското стопанство, подд��ржане на по-��и����и равнища на акцизите, по-голямо в��ияние в рамките на е��р��пейскит�� институции и намаляван�� на вл��янието ����а страни извън ЕС. Тази полити��а ще бъде особено важна за ��ас след влизането в сила на Лисабонския договор, който редуцира броя ���� еврокомисар��те и дава право решени��та в ЕС да бъдат вземани с об��кно��ено мнозинство.
��а да имаме реално място в ЕС �� ��еобходимо Българското ��р��вител����тво вече да ста��е инициато�� и съ-авто�� ����а нови ин��циатив�� в общите Европейски политики. Успешен прим��р за това е предложената о�� НДС�� и в��з��риета на европейско нниво поли��ика з���� станда��дизация на зарядни за мобилни т����ле����они. Тази идея тръгна от ежед��ев��ето на би���� и предстои д�� се дора��вие до общи стандарти в��в всевъ��можни други сфери на живота. Какви ще ��а следв��щит�� пре����лож��ния на Бълга��ия къ�� Ев��опа? Ще дойдат ��и те отново от НДСВ?

Предсто�� н���� много работа за да у��репи НДСВ структ��рите си и да възстанови довер��ето на симпатизанти����е си. Обръ��ам се към в��с, ск��пи съмишленици, с призив за д����в��рие �� за подкрепа в едно съв����е��тн�� управление.

Бил��на Раева
12 о��томвр�� 2009 г.


Language

Show in English language

Мета данни

Темата е публикувана в 13.10.2009 в 10:19 в категория България, Новини. Можете да следите за нови коментари по нея с помощта на RSS 2.0 синдикиране. Коментарите са изключени.

Коментари към “<!–:BG–>КОНЦЕПЦИЯ ЗА Р��ЗВИТИЕ ��А НДСВ<!–:–>”

 1. Жельо Желев
  октомври 23rd, 2009 11:54

  Здравейте!
  Първо, искам да Ви поздравя за смелостта и куража да се кандидатирате за тази изключително отговорна длъжност. Заместник-координаторсъм на район „Триадица“ и бях на представянето на концепциите (на Вас и на другите трима кандидати) на събранитео на „Врабча“ № 23. След като представихме всичките концепции на нашите членове, възникнаха въпроси, които съм си позволил да синтезирам и да Ви отправя от името на всички членове. По-конкретно, въпросите са следните:
  1. От представянето на концепциите останахме с впечатлението, че единствено ГЕРБ ни е конкурент. Не считате ли, че и всяка дурга политическа сила ни е конкурент?
  2. Говори се за правителство в сняка и за парламент в сянка (по идеята на г-н Николай Василев). Кой ще ги оглави и още по-важно – кой ще ги финансира? Ангажиментът в тях е изключително голям и предполага постоянна заетост.
  3. Какво мислите за медийните изяви на НДСВ? Според мен, са прекалено скромни.
  4. Голяма част от членската маса на НДСВ са млади хора, които не са членове на Младежката асамблея. На практика се получава едно раздвояване. Това не е точно въпрос, но би могло да се предложи промяна в устава, а именно – членовете на Младежката асамблея да са членове на НДСВ по право.
  Уважаема госпожо/госпожице Раева,
  към момента други въпроси нямаме.
  Още веднъж Ви поздравяваме за куража и смелоста и Ви желаем успех!
  Ж.Желев