За мен Участие в ЕП Публикации Въпроси Екип Контакт
BG | EN
Новини
Информация
Омбудсман
Европейски фондове и проекти
Галерии
Възможности за работа
Връзки
 
 
Всички права, текстове, снимки и видео материали, са запазени и правата принадлежат на Биляна Раева.

Можете да ползвате материали от сайта при следните условия.

web design Zoom Deisgn
powered by
creativedesign.bg

<!–:BG–>Реч на Биляна Раева пред ��етия ������вънреден конгрес ��а НДСВ<!–:–><!–:en–>Speech of Bilyana Raeva to the V congress of NDSV<!–:–>


Г��������с наро����ен, глас Господен

И��еглете целия текст на статията в Word DOC формат.  

Ваше Величество,

Уважаеми ��елегати и гости, колеги,

За дн��с бях подготвила изказв��не с резюме на моята платформа за равитието на партия��а ни в следващите н������ол��о години. ����ле�� размисъл сн��щи, ��еши�� да ви я предст��вя с погледа от вашите очи и с думи��е от ��ашите изк��зван��я от дискус��ите през изм��налия месец и последнит�� 2 години.

Ист����нската платформа ��е съз��ав�� в дебат. Тя не �� творени�� на един човек, а принадлежи на всички, допринесли ��а оформянето на идеите, ми����али пр��з оспорване, за ��а имат сто��н������ст и прие��ственост. Так��, вс��ки участвал усе��а значение��о на гласа си при вземан��то на ��ешения и разпознава себе си в тях.
Това е и принципа на койт�� залагам в бъдещата си работа, ако бъда избрана.

Платформата ми е структури, хора и цели, а сега разделям въпросите на ������и групи: къде сме, къде искаме да бъдем и как да го постигнем.

К��де см��?

Как��а партия е НД��В и каква т������бва ��а ����ъде? Отношението ни към ГЕРБ �� Б��П. Оценка ��а кабинета Б��рис��в. По к��кви критерии и как го с��авняваме с работата п�� ��реме на н��ш��то у��равле��ие. Е��ин много прост индика��ор – ражд��емос��.

Защо се провал��хме на изборите? Защо изгубихме конт��кта с хората и н�������� помагахме по места н�� никой? Защо ��ямаме ��еално действащи местни стру��т��ри. НИС не функционираше до с������га реално. Колко ��роекта даде Н��М? Защо по места хората ни не знаят как да правят избори? Тези, които се издигнаха с НДСВ не се идентифицира�� повече с н��с.
Кои са качествата на които отговарят реги��налните координатори? Ще се запазим ли Н��ционална коорд��нация?

Решенията бяха ����земани ��осега от��оре ��адолу. Толерирахме по��итиче��ките парашут��сти, безотговорността, безот��етностт��. Липса��а ��а партийна дисциплина остана безнаказ������а. Погазихме основните либерални цен��ости – м��рал�� и демокраци��та. Мн��зина загърби��а каузата и започнаха да работя�� за себе си. Министрите на НДСВ имаха най-високите перс��нални рейтинги, а партията загуби разпозна������аемос����та си и одобрен��ет�� на хор��та.

Медийната ни политика беше незадоволителна. Личностите на Н��СВ бяха на екр����на, но липсваха от ежедневието и не ходиха при хората.

Какво направиха двамата ни евродепута��и ��а НДСВ от началото на манд��та им през ��ли месец до с��га?

��илно съ��д��ване и слаб�� нала��ане на нашата политика. Пример ��� данъчна и семейна политика. Чудесни идеи и липса на е��инност и по����едователост в прилагането и оповестяването им. В резултат конкурент�� и опон��нти си приписва���� направеното от нас.

Къде и��кам�� да бъ��ем?

В центъра. С дясна либерална иконимическа п��литика, какв��то винаги сме имали. Не искаме ��а сменяме ценностите си, защото те са ни силата дадена от Лидера ни. Имаме хора��а и традициите да ги отстоя��аме.
И��кам�� да у��върдим идеите си за развитие на ико��омиката, социал��ата сф��ра, околната ср��да.

Пр�� хората. Увели��аване на твърдия електо��ат. ��авръщане ��а монархистите.
Рабо��а с унив��рситетите. А��ти����а младежка структура. Развитие на мозъчен тръст за идеи, изследвания, анализи.

Пр��дължаване и р��зширяване на мрежата и��фоцентрове на евродепу��а��ите и активн����то им включване в дейността на Н��С�� по мес��а.

Местн��те избори опреде����ят п��рламентарните! Успешните ��артии са те����и със силна първична структура и ��редставителство в местната власт.
Следващата ��и голя��а цел са местн����те избори пре�� 2011 г.

Как да го постигнем?

Със широк и акт��вен състав на структурите ни – Национален съвет и П��литически с��вет.
Изборност на ��си��ки нива! Отчетност на изб����ани��е. П��рсон��лна отговорно��т. Срок. Партийна дисциплина. Критерии за изб��р ��а кандидати за всички постове.

Еф��ктивна мотивация на членовете, симпа��иза����тите, координа��орите ни. Търсете безрезервните хора. Но и – изграждане на структур�� с кадрова поготовка, обуч����ния, стажове, проекти. Всеки ресурс да се ��асоч�� към създаване и укрепване на организацията ��и по места.
Д��пълните��но финансово ос��гуряване на дейността на местните ни клубове чр��з проекти и дейности ��о линия на европейските и ��е��дунаро������ните ни парт��ьори – ЕЛДР, Фон��а��ията Фридрих Науман, Европейски Либерале�� Форум.

С анга��имент ��а активна подкрепа от евродепутатите ни.

С р����довни ср��щи, ��нформиране и дискус���� в клубовете, консултации със специалисти по ��аболели местни пр����блеми.

Анализ �� ��ункции ��а пресцентъра и медийната ни ��олитика – цен��рална и по места!

И едно добавяне от ������ен:

НДСВ даде на ��вро��а ����литическата ст��б��лност н�� България между 2001 и 2009 ��,. Това бе приоритет в управлението на Негово Величество Симе��н Сакск��бургот��ки.
НДСВ представи на Е��ропа Меглена Кунева, Комисар и европеец за 2008 г., един от н��й-достойните сл��ж��тели ��а ��вропейската ид��я.
НДСВ извоюва за Европа и света единен стандарт з���� зарядни устройства. Дело на Гери и Мони Паси.

Иска�� България ��а е достовер��н партньор сред новите страни членки на Евросъюза. Така ще има��е п����-го��ям шанс за реализация на собствените си инте����еси в областта ������а о����о��ната среда, сел����ко��о сто��анств��, влиянието в европейски��е институции и нама��яване на з��виси��о��тта ни от страни извън ��С.

Бих желала да сме инициатор на нови идеи и политики за о����о европейско благоденствие. Ще дойд��т ли те отново от НДСВ? Надявам се, че да.

Приятели,
За мен, Лидер, водач и пример за сле����в��не ��е е винаги Н����г��во Величество Симеон В��ори.

На този к����нгрес ни предстои  да изберем п��едс��дател, който да ни п��еведе през следва��ите изк��ючите��но ������ежки няк��лко години. След 3, 5, 10 години ще имаме други кандидати и ��руги условия. Но днес ние трябва да се дове��им на този, койт���� ще е най-доб��и��т за п��ртията ни СЕГ��.

Не поста определя правото и желанието за работа, а чувство��о за отгово������ност, лоялност и принадлежност ��ъм една о��щност. Към една кауза.

Ми��алата година, на конгреса в Габрово говорих за каузата.
И б��х искала накрая, да ������е върна към това, което казах тога��а:
„..има мигове в живота, заради които си за��лужа��а човек да има КАУЗА! Обикнове��о, то��а са миговете на изпитания.
����игурна с��м, че когато изпи��а��ията о��минат НДС��, н��е ще сме станали по- п��лезни.
Това е разликата ме��ду ��ас и останалите партии в Б��лгария – докато те се борят да с����нат по-силни, ние се надяваме да б������дем по-полезни.”

Кога��о стигне до д������ото, ��ове�� с�� отблъсква и се бори да изплува.

Р��двам се, че съм ту�� с ��ас! Защ����о вярвам, че ще продължим ��а изповядваме ценнос��ит��, с които Цар��т ни обедини – реализа��ия на индивидуалните възможности, т��лерантност, хармонични отношения и правила.

И съм пред вас за да ви поис��ам доверие за ��дно ��ъвместно ��пра��������ние.

За едно по-добро бъдеще на Българи��.

Това е и моята кауза!

Бог да благ��слови Бъ����гария!

Биляна Раева
Кандид��т за пре��седа��ел
Пети извънреден конгрес на Н��СВ
28 н��ември 2009 г.
София


Language

Show in English language

Мета данни

Темата е публикувана в 29.11.2009 в 13:02 в категория България, Новини, Речи. Можете да следите за нови коментари по нея с помощта на RSS 2.0 синдикиране. Коментарите са изключени.

Коментари към “<!–:BG–>Реч на Биляна Раева пред ��етия ������вънреден конгрес ��а НДСВ<!–:–><!–:en–>Speech of Bilyana Raeva to the V congress of NDSV<!–:–>”

 1. Кирил Арсов
  декември 14th, 2009 22:13

  Чудесна реч! Написана е от политически грамотен млад човек. Написана е от сърце. В словото има плам. Красиво слово!

  Защо обаче не завладя слушателите?
  Не е приземено. Не отчита голата истина. Лети над проблемите. Приспивно е.

  Какво трябваше да се каже?
  НДСВ падна в калта поради човешки грешки. Човеците, съгрешили фатално, не го осъзнават сами и няма кой да им го каже. Те търсят виновните сред другите. А другите пасуват. Така са свикнали. Така и ще я карат. Ще вървят кротко към олтара. Някой трябва да ги спре. Някой трябва да ги събуди. Някой трябва да ги поведе. Някой трябва да им вдъхне нов живот.

  Защо никой не го каза?
  Скоро ще стане ясно.