За мен Участие в ЕП Публикации Въпроси Екип Контакт
BG | EN
Новини
Информация
Омбудсман
Европейски фондове и проекти
Галерии
Възможности за работа
Връзки
 
 
Всички права, текстове, снимки и видео материали, са запазени и правата принадлежат на Биляна Раева.

Можете да ползвате материали от сайта при следните условия.

web design Zoom Deisgn
powered by
creativedesign.bg

Европейския парламент гласува нови правила за сигурността на гражданската авиация


Нови правила за сигурността на гражданската авиация

Европейският парламент прие нов регламент, който гарантира високо ниво на авиационна сигурност в Европейския съюз. Регламентът е относно общи правила и стандарти, като например за проверката на пътниците и ръчния им багаж, контрол на достъпа и претърсване за сигурност на самолетите. Регламентът включва и мерки за сигурността по време на полета като разполагането на „служители за сигурност“ и правила за носене на оръжия на борда на самолетите.

Европейският парламент и Съветът постигнаха споразумение по регламента в началото на януари след дълги и изтощителни преговори. Докладчикът и председател на Комисията по транспорта Paolo COSTA (АЛДЕ, Италия) приветства споразумението. „Новият регламент ни дава възможност да реагираме по-гъвкаво. За нас сигурността е приоритет. Контролът трябва да е стриктен и ефективен, но и да не води до прекалени неудобства за пътниците. Не трябва да се въвеждат нови мерки за проверка без демократичен контрол“, каза той.

Регламентът, одобрен от Парламента с 583 гласа „за“, 21 „против“ и 35 „въздържали се“, ще важи за всички летища или части от летища, разположени на територията на държавите-членки, които не се използват изключително за военни цели; всички оператори, включително въздушни превозвачи, които предоставят услуги в летищата и всички структури, прилагащи стандарти за сигурност на въздухоплаването, които оперират от помещения, разположени в или извън помещенията на летището, и предоставят стоки и/или услуги в или посредством летищата.

Национални програми за сигурност

Общите основни стандарти за сигурност включват проверка на пътниците и ръчния багаж, контрол на достъпа, проверка на пренасяните вещи, претърсване за сигурност на въздухоплавателните средства, контрол за сигурност на товара и пощата, наемане и обучаване на персонала, както и патрули и други видове физически контрол.

Национални програми за сигурност на гражданското въздухоплаване, за контрол на качеството, за сигурност на летището и на въздушните превозвачи ще гарантират, че общите правила се прилагат.

Държавите-членки могат да прилагат по-строги мерки от общите основни стандарти. Обаче тези мерки трябва да са „подходящи, обективни, недискриминационни и пропорционални на риска, поради който са предприети“.

Служители по сигурността

За първи път европейските правила включват мерки за сигурност по време на полети, както и назначаването на служители по сигурността.

Всяка държава-членка си запазва компетенцията да решава дали да използва служители по сигурността по време на полет във въздухоплавателни средства, регистрирани в тази държава-членка.

Парламентът и Съветът се договориха, че държавите-членки, които решат да използват служители по сигурността ще трябва да гарантират, че те са специално подбрани и обучени. Стриктните правила относно служителите по сигурността бяха основна тема за Парламента по време на преговорите на първо и второ четене.

На борда на въздухоплавателното средство няма да може да се внасят оръжия, с изключение на превозваните в багажното отделение, освен ако са изпълнени необходимите изисквания за сигурност съгласно националните закони и е дадено разрешение от съответните държави.

Разходи за сигурност

Всяка държава-членка ще определя при какви обстоятелства и в каква степен разходите по мерките за сигурност ще се поемат от държавата, летищните образувания, въздушните превозвачи, други отговорни агенции или ползвателите.

Освен това Комисията ще представи не по-късно от 31-ви декември 2008 г. доклад за действията, които трябва да се предприемат, за да се гарантира, че таксите за сигурност се използват най-вече за покриване на разходи по сигурността и да се подобри „прозрачността на тези такси“. Ако се счете за нужно, този доклад ще бъде придружен от законодателно предложение.

Едноетапни проверки

Няма да е необходимо пътниците и/или техният багаж, който пристига с полети от трети страни, които имат стандарти за авиационна сигурност, еквивалентни на европейските, да бъдат проверявани отново. Следователно споразумения между ЕС и трети страни, които признават, че стандартите за сигурност са равностойни на стандартите на Общността, ще се насърчават.

Влизане в сила

Регламентът влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз и ще бъде приложен не по-късно от 24 месеца след това.

Зелена светлина за Европейски институт за иновации и технологии

Европейският институт за иновации и технологии (ЕИТ) ще може да започне работа през това лято след като днес Европейският парламент одобри общата позиция на Съвета.

Общата позиция беше постигната след преговори с докладчика на Парламента Reino Paasilinna (ПЕС, Финландия), който беше доволен от компромисното споразумение. Повечето от въпросите, повдигнати от Парламента на първо четене, са включени в Общата позиция.

„Споразумението със Съвета е успех за Парламента“, каза докладчикът, като добави, че „компромисът подчертава ролята на иновациите. В областта на иновациите имаме много да наваксваме: много често нашите брилянтни студенти и изследователи не са възнаградени за работата им само защото няма кой да им помогне да превърнат резултатите от изследванията им в търговски продукти“.

Общности на знание и иновации (ОЗИ) от висши учебни заведения, научноизследователски организации, дружества

Структурата на института ще бъде организирана на две нива, като управителен съвет ще подбира т.нар. „Общности на знания и новаторство“ (ОЗИ) – партньорства между университети, организации за научни изследвания, компании и други участници в процеса на иновации. За разлика от ЕК членовете на ЕП искат ОЗН да са правно автономни от ЕИТ.

Всяка Общност на знания и новаторство трябва да има най-малко три партньорски организации, разположени в поне две различни участващи държави и включващи поне едно висше учебно заведение и една частна фирма. Университетите, които участват в ОЗН, ще бъдат насърчавани да добавят етикета на ЕИТ на дипломите и степените, които връчват.

Първа ОЗИ за изменението на климата, възобновяемата енергия и следващото поколение информационни и комуникационни технологии

В срок от осемнадесет месеца от създаването му управителният съвет трябва да избере две или три ОЗИ „от области, позволяващи на Европейския съюз да посрещне настоящи и бъдещи предизвикателства“, като изменението на климата, възобновяемата енергия и следващото поколение информационни и комуникационни технологии.

Другите ОЗИ ще бъдат селектирани след приемането на първата стратегическа иновационна програма (СИП), която ще включва също така подробни правила за работата на ЕИТ в дългосрочен план. Най-късно до 30 юни 2011 г. и на всеки седем години след това ЕИТ ще трябва да изготвя проект за седемгодишна СИП. След това Парламентът и Съветът ще приемат тази програма след предложение на Комисията.

308.7 млн. евро от Общността

Бюджетът на Института, оценяван от Комисията на 2.4 млрд. евро, за периода 2008 г.-2013 г., ще бъде финансиран от обществени и частни източници. На 18-ти декември 2007 г. Парламентът и Съветът се споразумяха да направят преглед на многогодишната финансова рамка за периода 2007г. – 2013 г., за да се гарантира финансирането на програмата Галилео и ЕИТ и да се осигурят 308.7 млн. евро за ЕИТ от бюджета на Общността.

Какво предстои

В началото на февруари ЕК създаде комисия, която ще номинира 18 експерти за първия управителен съвет на ЕИТ в рамките на четири месеца. След това Европейският съвет ще вземе решение за седалището на Управителния съвет.

Изказването на българския евродепутат г-жа Маруся Любчева по време на дебата днес е приложено.

Призив за развитие на устойчива европейска транспортна политика

Европейският парламент прие незаконодателен доклад от Gabriele ALBERTINI (EНП-EД, Италия) за устойчива европейска транспортна политика от енергийна и екологична гледна точка. Те подкрепиха въвеждането на пътни такси в градските зони и въвеждане на нови начини за оптимизиране ползването на личните автомобили.

Според докладчика Gabriele Albertini (ЕНП-ЕД, Италия) развитието на устойчив транспорт зависи от съчетанието на политиките на технологичните иновации и ценообразуването, а също така и от промяната в навиците на всеки от нас. „Градските зони изискват управленски политики като такси за натоварване на пътното движение и пътни такси. Опитът на Лондон може да послужи за пример на други градове“, казва г-н Albertini.

Докладът обръща специално внимание на използването на алтернативни горива, на мобилността, а също така преминаване към друг вид транспорт в полза на обществения транспорт, придвижването пеша и с велосипед, въвеждане на технологични иновации (по-широко използване на системите за интелигентен транспорт), както и въвеждане на нови начини за оптимизиране ползването на личните автомобили като например ползване от няколко лица на един автомобил и създаване на възможности за работа по домовете.

Отправя се призив към Комисията и държавите-членки да инвестират повече средства в научноизследователска дейност в областта на транспорта, с оглед разработването на по-енергийно ефективни технологии и технологии за намаляване на емисиите на СО2. Подчертава се също така, че проблемът с натоварването на пътното движение в градовете, което причинява 40% от емисиите на СО2 и 70% от другите замърсяващи емисии, отделяни от автомобилите, трябва да се разгледа по по-амбициозен начин.

Докладът подчертава, че за да се постигне целта за устойчив европейски транспорт е необходимо да се съчетават различните политики, а именно:

технологично развитие (мерки за повишаване на енергийната ефективност; нови стандарти/норми за двигатели и горива; използване на нови технологии и алтернативни горива);

пазарни инструменти (данъци/такси, основаващи се на въздействието върху околната среда или на степента на натоварване на пътното движение, данъчни стимули, схема за търговия с емисии, която да отчита специфичните особености на различните видове транспорт);

съпътстващи мерки за оптимизиране на използването на транспортните средства и инфраструктурата и за насърчаване извършването на промяна в навиците на компаниите и гражданите.

Депутатите подчертават значението на транспортния отрасъл за трудовата заетост, растежа и новаторството.

Железопътен транспорт

Железопътният транспорт като транспорт с най-ниско потребление на енергия и най-ниски емисии на CO2 има значителен потенциал за развитие не само в областта на логистиката на товарния транспорт, но също така и в областта на превоза на пътници на къси и средни разстояния, казват депутатите.

В тази връзка те приканват Комисията, държавите-членки и железопътната индустрия да завършат възможно най-скоро единното европейско железопътно пространство или единния европейски железопътен пазар.

Авиация

Депутатите призовават за включване на въздушния транспорт в схемата за търговия с емисии и по-широко използване на европейската система за управление на въздушното движение (SESAR) от ново поколение; въвеждане на различни такси за излитане и кацане на летищата, определяни въз основа на отделяните емисии; въвеждане на съвместната технологична инициатива „Чисто небе“, насочена към намаляване на емисиите на CO2 and NOx и шумовото замърсяване и слагане край на фрагментацията на европейското въздушно пространство чрез незабавното създаване на Единно европейско небе.

Морски транспорт

Докладът подчертава постоянното увеличение на емисиите от морския транспорт и препоръчва намаляване на емисиите на CO2, SO2, азотен окис и други емисии от корабите; въвеждане и насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници като вятърна и слънчева енергия; зареждане на акостиращите кораби с гориво от енергийни източници на сушата; внимателно анализиране на възможността за ограничаване на емисиите посредством схема за търговия с квоти за емисии и съгласуване на интегрирана политика за европейските реки и във връзка с това подкрепа на инициативи като NAIADES (Интегрирана европейска програма за действие за транспорта по вътрешните водни пътища), които допринасят за още по-голямо подобряване на транспорта по вътрешните водни пътища и екологичните показатели на този транспорт.


Language

Show in English language

Мета данни

Темата е публикувана в 11.03.2008 в 20:05 в категория Европарламент, Новини. Можете да следите за нови коментари по нея с помощта на RSS 2.0 синдикиране. Можете да напишете коментар (моля прочетете какво пише над бутона "изпрати" и не изпращайте един и същи коментар няколко пъти, понеже същия се задържа за одобрение), или trackback от вашия сайт.

Коментирай?

Коментарите са валидни само след въвеждане на ансти-спам цифрите.
Коментарите се задържат за одобрение.
Правила за коментиране