За мен Участие в ЕП Публикации Въпроси Екип Контакт
BG | EN
Новини
Информация
Омбудсман
Европейски фондове и проекти
Галерии
Възможности за работа
Връзки
 
 
Всички права, текстове, снимки и видео материали, са запазени и правата принадлежат на Биляна Раева.

Можете да ползвате материали от сайта при следните условия.

web design Zoom Deisgn
powered by
creativedesign.bg


Информация ЕП

Европейският парламент е единствената наднационална институция, чиито членове се избират демократично чрез всеобщи преки избори. Той представлява народите на държавите-членки. Европейският парламент се избира на всеки пет години и изготвя множество законодателни актове (директиви, регламенти и други), които оказват влияние върху ежедневието на всеки гражданин. В момента, в ЕП има 785 членове от 27 държави, които представляват интересите на 492 милиона граждани.

Всяка държава-членка определя своята избирателна система, като прилага общоприетите демократични правила – получаване право на глас на 18-годишна възраст, равенство между жените и мъжете и тайно гласуване. По правило, броят на местата се разпределя пропорционално на населението на всяка страна. Така всяка държава-членка разполага с определен брой места, като максимумът е 99, а минимумът – 5. Броят на жените, представени в ЕП, непрекъснато нараства, като в момента приблизително 1/3 от всички членове са жени.

ЧЛЕНОВЕТЕ на ЕП разделят своето работно време между Брюксел, Страсбург и своя избирателен район. В Брюксел те участват в заседанията на парламентарните комисии, на политическите групи, както и в допълнителните пленарни сесии, а в Страсбург – в дванайсетте месечни сесии. Освен тези основни дейности те трябва да посвещават време и на своя избирателен район.

ЧЛЕНОВЕТЕ на ЕП се обединяват в зависимост от политическата си ориентация, а не по националност, и упражняват своя мандат независимо. В момента в Европейския парламент има осем политически групи. Те осигуряват своята вътрешна организация като избират председател (или двама съпредседатели при някои групи), бюро и секретариат. В пленарната зала местата на членовете на ЕП се разпределят в зависимост от тяхната политическа принадлежност. Минималният брой членове за образуване на политическа група е 20, като трябва да са представени най-малко 1/5 от държавите-членки. Участието в повече от една политическа група е забранено. Някои членове не принадлежат към нито една политическа група и заседават като независими. Преди всяко гласуване на пленарно заседание политическите групи разглеждат докладите на парламентарните комисии и внасят изменения. Позицията на политическата група се определя след вътрешно съгласуване, но никой член не може да бъде задължен да гласува по даден начин.

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ
С цел подготовка работата на Европейския парламент по време на пленарните сесии, членовете на ЕП се разпределят по постоянни комисии, всяка една от които е специализирана в дадена област. Парламентарните комисии са 20 на брой. Те включват от 28 до 86 члена и имат председател, бюро и секретариат. Заседават един или два пъти на месец в Брюксел, а разискванията са публични. В парламентарна комисия членовете на ЕП изработват, изменят и гласуват законодателните предложения и докладите по собствена инициатива. Те разглеждат предложенията на Комисията и Съвета и, ако е необходимо, съставят доклад, който се представя на пленарното заседание. Европейският парламент може да създава също така и подкомисии и временни комисии за разглеждането на специфични въпроси, както и анкетни комисии в рамките на правомощията си на контролен орган. Председателите на комисии координират тяхната работа в рамките на Съвета на председателите на комисии.

ДЕЛЕГАЦИИ
В Европейския парламент делегациите осъществяват връзката с парламентите на държавите, които не са членки на Европейския парламент. Делегациите са 34 на брой. Всяка от тях се състои от около 15 членове на Европейския парламент. Съществуват четири категории делегации:

  1. Междупарламентарни делегации, които имат за цел поддържането на отношения с парламентите на страните извън Европейския съюз, които не са кандидатки за членство.
  2. Съвместни парламентарни комитети, които са във връзка с парламентите на страните-кандидатки за членство в Европейския съюз или с парламентите на асоциираните към Общността държави.
  3. Делегацията на Европейския парламент в Паритетната парламентарна асамблея ЕС-АКТБ, в която участват членове на Европейския парламент и парламентите на страните от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн.
  4. Делегация на Европейския парламент в Евро-средиземноморската парламентарна асамблея

ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИ

Политическите органи на Европейския парламент са Председателски съвет, който се състои от председателя на ЕП и председателите на политическите групи; Бюро, което се състои от председателя на ЕП, 14-те заместник-председатели и от шестима квестори с роля на наблюдатели, избирани от Парламента за мандат от две години и половина, който може да бъде подновен; и шестима квестори, които според указанията на Бюрото отговарят за административните и финансовите дела, засягащи пряко членовете на ЕП. Те са 6 на брой, имат консултативна роля в Бюрото и се грижат членовете на ЕП да разполагат с необходимата за изпълнението на своя мандат инфраструктура.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАРИАТ
В своята работа Европейският парламент е подпомаган от Генералния секретариат. Под ръководството на Генералния секретар работят приблизително 5000 длъжностни лица от всички държави членки на Съюза, назначени с конкурс. Политическите групи имат собствени сътрудници, а членовете на ЕП разполагат с парламентарни сътрудници. ЕП се отличава от другите международни организации с това, че е поел ангажимент за осигуряване на многоезична работна среда и работи с всички официални езици на Европейския съюз, т.е. 23 езика от 2007 г., след присъединяването на България и Румъния и след признаването на ирландския език за официален. Всички документи, разглеждани на пленарно заседание, трябва да бъдат преведени на 21 от тези езици: за ирландския и малтийския език се правят частични изключения и на тези два езика се превеждат само някои документи. ЕП осигурява също конферентен превод, така че всеки член да може да се изразява на родния си език. Генералният секретариат е разположен в Люксембург и в Брюксел.